Cvičný granát RG-Cv 5

Ruční granát je v podstatě duté těleso různého tvaru, zhotovené z kovu nebo pevné hmoty a naplněné trhací náplní, která je přiváděna k činnosti zapalovačem.

     Z taktického hlediska se nejrozšířenější tříštivé ruční granáty dělí na útočné (ofenzivní) a obranné (defenzivní). Druhou skupinu tvoří granáty speciální (dýmové, chemické, zápalné, protitankové). Z pyrotechnického hlediska se ruční granáty dělí na nárazové – akční nebo reakční, a časové – aktivované před hodem či po hodu.

     Útočné granáty nesou svůj název podle toho, že se používají za útoku, tj. v průběhu činnosti, při které ten, kdo granát vrhá, není zpravidla kryt. Mají proto slabý plášť, který se při výbuchu roztrhne na množství střepin s omezeným účinkem. Kromě střepin působí na protivníka tlaková vlna a sekundárně odražené pevné částice, nacházející se v místě výbuchu granátu, např. kamení.

     Vývoj útočných granátů na území České republiky zaznamenal rozvoj po skončení I. světové války a přispěly k němu válečné zkušenosti. Je možno vzpomenout originální konstrukce z období první republiky – útočné granáty „Janeček“, „Černický“ a vz. 21. Tyto granáty byly poměrně náročné na výrobu a tím pádem nákladné. Vyžadovaly zvláštní způsob vrhu, při kterém bylo třeba vyvinout dostatečnou odstředivou sílu, aby došlo k jejich odjištění (Janeček, vz. 21) nebo iniciaci roznětky (Černický).

     Koncem 40. let minulého století byl u nás zkonstruován a od 50. let v ozbrojených silách zaváděn útočný ruční granát RG-4. Ve výzbroji je dodnes. Jedná se o granát nárazový, reakční. Odjišťuje se po vrhu za letu a vybuchuje při nárazu na překážku. Účinkuje v okruhu 5-10 m. Na spodní část pláště RG-4 je možno nasunout zesilovací pouzdro, čímž se účinek granátu zvýší přibližně na 15 m. Některé částice mohou způsobit zranění i na vzdálenost větší.

Rozkres RG-4


     Jako výcviková alternativa k útočnému RG-4 byl v čs. ozbrojených silách zaveden granát RG-Cv 5.

RG-Cv 5


     Z taktického hlediska se jedná o granát speciální. Podstata konstrukce a činnosti obou granátů je stejná. Skládají se z válcového pláště, vylisovaného z plechu, v horní části uzavřeného víkem. U RG-4 je víko napevno zalemováno, zatímco u RG-Cv 5 je víko šroubovací a uprostřed horní plochy má vystřižený kruhový otvor o průměru cca 11 mm. Podle víka je možno na první pohled rozlišit zda se jedná o RG-4 nebo RG-Cv 5. Uvnitř pouzdra granátu jsou dvě kovová válcovitá tělesa. Spodní z nich se nazývá jehlová úderka, horní rozbušková úderka. Název je odvozen od činnosti jednotlivých těles, po dopadu granátu působí úderky proti sobě a zatímco na spodní se nachází jehla, fungující jako pevný úderník, na horní je rozbuška, kterou jehla po nárazu napíchne. U RG-4 je jehlová a rozbušková úderka vyplněna trhavinou, kterou přirozeně postrádá RG-Cv 5 – u něj se do rozbuškové úderky vkládá dýmová vložka. Mezi úderkami se nachází opěrný můstek, odpružený vinutou repulzní pružinou – jejich účelem je oddalovat od sebe úderky odjištěného granátu po dobu letu. RG-4 i RG-Cv 5 jsou opatřeny shodnými pojistkami, dopravní a vrhovou. Dopravní pojistka sestává z vidlice, závlačky a kroužku, vrhová z jazýčku, vrhového pásku a kování. Vidlice dopravní pojistky a jazýček vrhové pojistky jsou zasunuty mezi jehlovou a rozbuškovou úderkou. Kromě toho je mezi závlačkou dopravní pojistky a kováním vrhové pojistky plomba. Oba typy granátů jsou opatřeny ochranným nátěrem černé barvy. RG-Cv 5 postrádá šablonování (popisy charakterizující laborační údaje: druh použité trhaviny, výrobce, rok výroby a pod.), kterým jsou opatřeny víka RG-4.

Rozebraný cvičný granát – součásti shora: vlevo víko a plášť, uprostřed rozbušková úderka, opěrný můstek, repulzní pružina a jehlová úderka, vpravo vrhová a dopravní pojistka, zcela vpravo uprostřed dýmová vložka


     Pro přípravu RG-Cv 5 je nejprve třeba odšroubovat horní víko, postačí k tomu otočit je o jednu celou otáčku proti směru hodinových ručiček. Z granátu vyjmeme rozbuškovou úderku a zespod do ní zastrčíme dýmovou vložku, tj. jednorázový pyrotechnický prostředek. V úderce je vložka držena čtyřmi pružnými segmenty. Úderku vložíme zpět do granátu a víko zašroubujeme. Tím je granát připraven.

Vlevo RG-Cv 5, vpravo rozbušková úderka s nasazenou dýmovou vložkou


     Při použití granát uchopíme do libovolné ruky, kruh dopravní pojistky je obrácen ven z dlaně. Pokud se jedná o „ostrý“ RG-4 nebo dosud nepoužitý RG-Cv 5, je třeba nejprve odstranit plombu, která se nachází mezi závlačkou dopravní pojistky a kováním vrhové pojistky. To je možno spojit s odjištěním dopravní pojistky, které provádí tak, že kruh pojistky uchopíme prsty, či lépe do něj zastrčíme ukazovák a otáčíme kruhem doprava. Drát plomby se při otáčení přetrhne, horní část pružné závlačky dopravní pojistky vyjde ze záběru a je možno ji společně s vidlicí z granátu vytáhnout. Současně je uvolněno kování vrhové pojistky. Po hodu (za letu) se z granátu odvine páska vrhové pojistky s kováním a svojí hmotností vytáhne plechový jazyk, který se nachází mezi jehlou a rozbuškou. Tím je granát zcela odjištěn. Při nárazu na překážku dojde v důsledku reakce (setrvačnosti)  k překonání tlaku repulzní pružiny, která za letu vzájemně úderky oddaluje, a k posunu jehlové a rozbuškové úderky proti sobě. Jehla úderky napíchne rozbušku a dojde a k okamžité iniciaci. U RG-Cv 5 jehla aktivuje kapsli dýmové vložky, což vyvolá zvukový efekt, srovnatelný zhruba s odpálením perkusní zápalky. Vzápětí dojde k vyhoření slože vložky a vytvoření oblaku šedočerného kouře, který z granátu vychází otvorem ve víku. Hoření trvá v řádu několika vteřin a zahřívá se při něm plášť granátu, takže se sběrem odhozených RG-Cv 5 je dobré chvíli počkat.

RG-Cv 5 v akci


     Pro opakované použití RG-Cv 5 se odšroubuje víko, vyjme rozbušková úderka a tlakem shora z ní odstraní vypálená dýmová vložka. Po usazení jehlové úderky, pružiny a můstku do správné polohy se zastrčí jazyk a navine zpět páska vrhové pojistky a zasune vidlice a závlačka dopravní pojistky. Po nasazení nové dýmové vložky je granát připraven k dalšímu použití.

     Jelikož páska vrhové pojistky je kolem těla granátu obtočena na tři a čtvrt otáčky a společně s kováním měří nějakých 55 cm, k jejímu plnému odvinutí a odjištění granátu dojde až v určité vzdálenosti (podle okolností cca 5-15 m) od místa vrhu. Tím je zajištěno, že granát nevybuchne v případě, že po vytažení dopravní pojistky vypadne házejícímu nechtěně z ruky. Je-li granát házen do prostoru, kde není zajištěno plné odvinutí pásky (kryt, sklep), je možno část pásky předem odvinout.

Pohled dovnitř granátu při odšroubovaném víku a vyjmuté rozbuškové úderce, dobře viditelná je funkce pojistek, oddělujících jehlovou a rozbuškovou úderku


     Granát lze házet za pohybu či z místa – vstoje, vkleče, vleže. RG-4/RG-Cv 5 je velmi citlivý při dopadu. Bezpečně vybuchuje při nárazu do vody, slámy, sena, křoví. Je-li vhozen do okna, vybuchuje již při nárazu na sklo. Za určitých okolností však může dojít k selhání (nevybuchnutí) vrženého granátu. Pokud nepočítáme případnou chybu ve výrobě nebo poškození, dochází k tomu zpravidla ze tří příčin:  

  • po odhození se páska vrhové pojistky zcela neodvine, takže jazyk pojistky nevypadne z granátu a po nárazu dojde k ohnutí jehly o jazyk (tzv. umrtvení granátu),
  • v prostředí jako je vysoká tráva, vřes, kyprý sníh je granát při dopadu zbrzděn a roznětka není iniciována,
  • granát dopadne naplocho – podélná osa granátu je shodná s osou povrchu, v určitých případech dojde při nárazu k nevhodnému zkřížení jehlové a rozbuškové úderky.

     Vržený a nevybuchlý „ostrý“ RG-4 je značně nebezpečný a je třeba ho zničit, což se provádí náloží trhaviny.

     Účel RG-Cv 5 je jednoznačný: jedná se o výcvikovou pomůcku, kterou je možno použít v podstatě kdekoliv. Granát je třeba po použití důkladně vyčistit, neboť je zanesen agresivními zplodinami, vzniklými při hoření dýmové vložky. ®ivotnost RG-Cv 5 není neomezená, avšak z dílů granátů, poškozených např. po pádu na tvrdý podklad se dá poskládat granát funkční. Další přínos je ekonomický – co si vybavuji, výrobní cena RG-4 činila nějakých 30,- Kčs, tedy přibližně trojnásobek ceny obranného RG-F1. Dýmová vložka oproti tomu stála korunu. Paměť však může klamat…

Zesilovací pouzdro RG-4


Údaje k RG-4:

Výška granátu: 84 mm

Průměr pláště granátu: 53 mm

Průměr granátu přes dopravní pojistku: 65 mm

Hmotnost granátu: 320 g

Hmotnost trhací náplně (TNT): 105 g

Hmotnost zesilovacího pouzdra: 125 g

(Parametry odpovídají i RG-Cv 5, vyjma trhací náplně)


Vyšlo v časopisu Střelecká revue 9/2008