Sběratelská činnost – zbraně kat. A

Možný výklad pojmu "sběratelská činnosti“ – vydefinování právně neurčitého pojmu „sběratelská činnost“ pro potřebu rozhodování o udělení výjimky k nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A, jak mají na mysli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Vymezení právně neurčitého pojmu provádění sběratelské činnosti:

Správní orgán se kromě účelu a důvodu žádosti zabýval i výkladem právně neurčitého pojmu "provádění sběratelské činnosti“. Správní orgán si pod pojmem „provádění sběratelské činnosti“ představuje časově neohraničenou soustavnou a systematickou činnost účastníka řízení, spočívající hromadění cenných, historicky ojedinělých, významných či vzácných předmětů všeho druhu, vzniklých lidskou činností nebo nezávisle na ní, vztahujícím se k určitému nebo k určitým historickým obdobím. Záměrem sběratelské činnosti pak je vytvořit z jednotlivých sbírkových předmětů sbírku, která je ve své celistvosti významná pro historii, techniku, společenské nebo přírodní vědy. Slovo „provádí“ si pak správní orgán vysvětluje jako v minulosti zahájenou, trvající a do budoucna pokračující činnost. Samotné držení zbrojního průkazu skupiny A neprokazuje důvod žádosti o udělení výjimky, tedy provádění sběratelské nebo muzejní činnosti. Zbrojní průkaz skupiny A je pouze povolením, vydaným orgánem státní správy, na základě kterého může jeho držitel vykonávat oprávnění, udělená mu v § 28 odst. 1 zákona. Provádění sběratelské činnosti účastníkem řízení správní orgán nespatřuje v zahájení této činnosti podáním žádosti o udělení výjimky k nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A, když z průběhu správního řízení nevyplynulo, že by  žadatel měl sbírkové předměty, v jeho případě např. zbraně kategorie B, C  nebo D nebo jiné předměty vztahující se k určitému historickému období nebo okruhu lidské činnosti, tvořící sbírku, jejíž celistvost by chtěl doplnit.