Vyučit se puškařem

Když chcete v České republice vystudovat učební obor puškař, můžete se rozhodnout mezi Střední školou – Centrem odborné přípravy technické v Uherském Brodě (SŠ-COPT) a Integrovanou střední školou – Centrem odborné přípravy v Brně (ISŠ-COP).

Kompletní škálu puškařských řemesel, možnost získat maturitní vysvědčení v rámci čtyřleté docházky a studovat puškařinu dálkově však poskytuje pouze uherskobrodská škola, která se nachází v areálu pažbárny České zbrojovky a.s., na ul. Vlčnovská 688, naproti vlakovému nádraží.

Uherský Brod

Město leží na jihovýchodě Moravy a patří pod Zlínský kraj. Rozprostírá se na úpatí Bílých Karpat a počátky jeho osídlení sahají až do 10. století. Název odkazuje na brod přes řeku Olšavu, jako hraniční město musel Brod opakovaně čelit nájezdům Uhrů. V roce 1272 je český král Přemysl Otakar II. povýšil na město královské. Uherský Brod oplývá mnoha historickými památkami, k nejvýznamnějším místním rodákům patřil učitel národů J.A. Komenský (1592-1670). Město se nachází přibližně 30 km od hranic se Slovenskou republikou a veřejnou dopravou je dobře přístupné ze směru od Brna, ze slovenské strany pak od Trenčína. Pro příznivce střelných zbraní je asi nejdůležitější, že od roku 1936 se zde nachází Česká zbrojovka, která je v současnosti náš největší a nejvýznamnější výrobce palných zbraní.

Historie a současnost COPT

Škola byla založena v roce 1956 (jako odborné učiliště)  a je velmi úzce spjata se Českou zbrojovkou v Uherském Brodě, která potřebovala vyučené pracovníky pro specializovanou výrobu zbraní. Jak rostly nároky, zvyšovala se i úroveň odborného růstu učňů. V roce 1976 byl na škole poprvé zaveden učební obor s maturitou – nejdříve jako pětiletý a později čtyřletý s názvem mechanik seřizovač. V roce 1978 byl na základě požadavků z praxe zaveden tři a půlletý obor obráběč kovů. V roce 1992 došlo k osamostatnění školy a vznikla možnost širší nabídky učebních i studijních oborů. Dalším krokem k doplnění komplexnosti puškařiny bylo otevření ryteckých oborů k výzdobě zbraní. Škola, která má velké strojírenské základy a dobré technické zázemí se nikdy nepustila na cestu výuky velkého množství spolu nesouvisejících oborů a stále se drží strojírenství. V zájmu zvýšení kvality výuky a prohloubení spolupráce mezi nejlepšími puškařskými školami v Evropě COPT spolupracuje především se školami stejného zaměření – v Suhlu, Ferlachu, Nitře, Lutychu, St. Etiene, Lahti. Základní formou je denní studium, kterého se ve školním roce 2009/2010 účastní celkem 296 žáků.

Denní studium

Je určeno pro žáky po základní škole. Studium je buď tříleté a po jeho absolvování učni obdrží výuční list, nebo čtyřleté, zakončené maturitou. Mezi nematuritními obory se řadí puškař, rytec a obráběč kovů – obsluha CNC strojů. (U nematuritních oborů je možnost následně si dodělat maturitu ve zvolených oborech.) Maturitní vysvědčení v rámci čtyřletého studia může získat úspěšný absolvent oborů: technik puškař, umělecko-řemeslné zpracování kovů (rytecké práce), mechanik seřizovač a mechatronik (obsluha a údržba konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a obráběcích center). Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení základní školy a zdravotní způsobilost uchazeče, v případě rytců rovněž složení talentové zkoušky z kreslení.

Dále COPT nabízí dvouleté denní studium v oborech puškař technik a mechanik seřizovač, které je určeno pro absolventy všeobecných středních škol. Při tomto studiu jsou povinné pouze odborné předměty a výcvik. Maturita se skládá z praktické závěrečné zkoušky a zkoušky z bloku odborných předmětů. Pro přijetí je třeba úspěšné ukončení studia na střední škole (maturita) a dobrý zdravotní stav.

Provozní technika

Jedná se o nově zřízený dálkový obor, ukončený maturitní zkouškou. Studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti a vědomosti, které získali žáci v učebním (nematuritním) oboru. Předpoklad je, že bude tříleté. Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v učebním oboru strojírenském, popřípadě obsahově příbuzném.

Puškaři na dálku

Od roku 1994 organizuje COPT rekvalifikační studium pro dospělé v oblasti zbraňařiny, konkrétně v oborech puškař, rytec kovů a prodavač zbraní a střeliva. Trvá 10 měsíců a je určeno pro vyučené, středoškoláky a vysokoškoláky, vystudované ve strojírenství nebo příbuzném oboru. U studentů – puškařů je nezbytná znalost obrábění kovů a dalších materiálů – na to, aby jste se učili soustružit, frézovat nebo pilovat zkrátka není čas a počítá se s tím, že už to umíte. Rytci kromě toho musí mít talent.

Dojíždí se jednou za měsíc na odborné konzultace (pondělí až středa) a nelze počítat s tím, že vás nechají „projít“ pouze na základě toho, že se zapíšete – neúčast je možno omluvit pouze ve výjimečných případech. První dva dny dopoledne probíhá praktická část výuky v dílnách  a pak jsou až do večera přednášky a praktická cvičení. Třetí den se chodí na exkurze do České zbrojovky a za dobu kurzu se postupně seznámíte s celým provozem. V polovině studia se skládá písemná vyrovnávací zkouška z technického kreslení, strojírenské technologie a stavby a provozu strojů. Neuniknete ani obecným předmětům, jakými jsou český jazyk, matematika, fyzika nebo výpočetní technika. Zvláště oblíbeným předmětem je tělesná výchova – vzhledem k tomu, že studujícími jsou nezřídka usedlejší pánové (a občas i dámy), probíhá „výchova“ na střelnici.

V průběhu kurzu je nutno vypracovat tzv. ročníkovou práci. U puškařů se zpravidla jedná o zhotovení jednoranné flobertkové nebo perkusní pistole; hodnotí se zpracování, vzhled a lícování. Teprve po jejím odevzdání je student připuštěn k závěrečným zkouškám, které sestávají z písemného testu teoretických znalostí v oboru střelných zbraní, dále praktické zkoušky, při které je třeba za pomoci ručního nářadí zhotovit podle výkresu součástku zbraně (kohout, spoušť) a ústní zkoušky před komisí. Pilování, rytí a dalších rukodělných radostí jsou samozřejmě ušetřeni prodejci zbraní a střeliva – u těch je studium zaměřeno převážně na nabytí teoretických znalostí zákonů a postupů a jedná se zpravidla o ty, kdo už s prodejem či distribucí zbraní mají něco společného a potřebují osvědčení, aby mohli činnost vykonávat. Úspěšný absolvent obdrží výuční list a vysvědčení.

Součástí tohoto studia je rekvalifikační studium, které napomáhá tomuto dálkovému studiu k větší odbornosti. Ve spolupráci s úřady práce tato část studia je vedena jako rekvalifikace a je hrazena absolventem a na závěr absolventi dostanou osvědčení o jeho absolvování. Těm, co jsou registrováni na úřadu práce, je vše hrazeno v rámci rekvalifikačního programu. V současnosti (2009/2010) dálkově studuje 36 puškařů, 7 rytců a 16 prodavačů zbraní a střeliva z České a Slovenské republiky.

Vysokoškolské studium

V roce 1995 bylo v COPT zřízeno tříleté dálkové bakalářské studium oboru Konstrukce ručních palných zbraní, spadající pod strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V loňském roce došlo ke změně názvu oboru na Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo. Jedná se o ojedinělou specializaci ve střední Evropě, která je vyučována ve spolupráci a Univerzitou obrany Brno, Fakultou vojenských technologií. Absolventi získají znalosti z oblasti konstrukce malorážových zbraní pro civilní potřebu, z oblasti měření a systému managementu jakosti loveckých, sportovních a obranných zbraní, seznámí se s problematikou vnější a vnitřní balistiky ručních zbraní. V prvních čtyřech semestrech je společný základ strojírenského studia, v dalších dvou přistupují odborné předměty jako vnitřní a vnější balistika, konstrukce loveckých sportovních zbraní, střelivo do ručních zbraní, optické přístroje a další. Průběh studia je standardní,  přednášky se konají jednou za 14 dní v pátek a sobotu. Studium je bezplatné, ale je třeba počítat s náklady na skripta, ubytování, dopravu a stravování. Pro přijetí je kromě podání přihlášky nezbytné doložit maturitní vysvědčení a úspěšně složit přijímací zkoušku. Přihlášku ke studiu, okruhy učiva, konkrétní podmínky přijetí a další podrobnosti je možno nalézt na webu VŠB-TU Ostrava: http://www.vsb.cz/

Ubytování a stravování

®áci denního studia je mají zajištěno ve 2-3 lůžkových pokojích se samostatným WC a sprchou v nedalekém Domově mládeže, který byl otevřen v roce 2003. Je zde možnost sportovního vyžití ve vlastních zařízení jako je posilovna, laserová střelnice, sauna, tenisový kurt s umělým povrchem a dalších sportovních aktivitách. Cena ubytování je (pro žáky COPT) 1.000 Kč měsíčně, stravování přijde přibližně na 50 Kč denně. ®ákům denního studia jsou učebnice zapůjčovány Unií rodičů školy.

Studenti dálkových oborů zpravidla přespávají v podkroví COPT, kde jsou dvojlůžkové pokoje s příslušenstvím; jedna noc vyjde na 260 Kč. Kvalitně a za rozumné ceny je možno se najíst v bufetu, který se nachází přímo v objektu COPT. Dále je nutno připočíst náklady na učebnice (skripta), cestu a další drobné výdaje.

Několik rad

Výroba zbraní není ve své podstatě nic jiného než přesné strojírenství, i když má jistá specifika. COPT úzce spolupracuje s Českou zbrojovkou a.s., která absolventům garantuje přijetí do pracovního zařazení; samozřejmě je možno najít uplatnění i jinde. K získání koncese v oboru (puškař, rytec…) je třeba výuční list a tři roky praxe, přičemž škola se do této doby započítává. V průběhu studia získáte teoretické i praktické znalosti řemesla, stejně tak kontakty. Vyskytnou-li příležitosti zakoupit vybavení, materiál a pod., je dobré toho využít. Při exkurzích v České zbrojovce je třeba nechat ruce v kapsách; bezpečnostní opatření jsou na vysoké úrovni, kamery se nachází skoro všude (kromě těch které jsou vidět je i spousta skrytých, o kterých neví ani zaměstnanci) a mimo to jste při odchodu ze zbrojovky kontrolováni detektorem kovu. I když součásti zbraní se nachází na každém kroku, strčit si některou z nich do kapsy zpravidla znamená, že na vás bude na vrátnici čekal policie a kromě následného postihu zřejmě budete vyloučeni ze školy. V případě ročníkové práce se doporučuje nezahálet a hned od začátku se jí věnovat. Pokud má někdo problémy při praktické části nebo není připuštěn k závěrečné zkoušce, je to zpravidla kvůli tomu, že práci včas neodevzdá. Internetová adresa školy je http://www.copt.cz/ a je možno na ní najít kontakty a podrobné informace o studiu včetně přihlášek pro konkrétní obory.

Průčelí budovy COPT

Jedna z dílen praktické výuky – puškaři

Rozpracované puškařské práce

Rytecká dílna

Rytectví vyžaduje talent a soustředění

Hala se strojním vybavením

Učebna teorie

Materiál na výrobu ročníkové práce…

…a finální výrobek

Ubytování je zajištěno v pokojích s příslušenstvím

Ukázky prací žáků

Zajímavý příklad rytecké práce

Katalog výrobků žáků zde: http://www.strelci.com/dokumenty/katalog_vyrobku.pdf 

(Ve formátu .pdf, velikost 20 MB)


Článek vyšel v lednovém čísle časopisu Střelecká revue.